15 Konferencja "Miasta w Internecie", Zakopane 15-17 czerwca 2011r., Hotel Mercure Karprowy, hasło przewodnie: "POLSKA AGENDA CYFROWA 2015, KOMPETENCJE - KREATYWNOŚĆ - KOOPERACJA"

czwartek

9:00
÷
11:00

I warsztaty równoległe

PUBLICZNA INFRASTRUKTURA INTEGRACJI CYFROWEJ: PRAWO POLAKA CZY KIEŁBASA WYBORCZA?

Warsztaty prezentujące komponenty działań władz publicznych niezbędne do skutecznej integracji Polaków z cyfrowym światem poprzez korzystanie z usług i treści Internetu.

I. PUBLICZNE PUNKTY DOSTĘPU DO INTERNETU WYSZŁY Z MODY?

Organizator: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

W ostatnich latach z publicznych pieniędzy wydano ponad 100 mln złotych na tworzenie sieci PIAP oferujących różne formy dostępu do informacji i edukacji. Czy potencjał tych sieci jest dostatecznie wykorzystywany? Czy są dostrzegane jako ważne narzędzia w przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu? Czy są brane pod uwagę przez gminy, powiaty i województwa  jako miejsca edukacji nieformalnej, realizujące postulat uczenia się przez całe życie? Co więcej, czy punkty te tworzą jeszcze sieć? Czy mają swoje centra, źródła inspiracji, czy otrzymują zewnętrzne wsparcie, czy zapewniają komunikację i wymianę dobrych praktyk? Odpowiedzi na te pytania będziemy poszukiwać w trakcie warsztatu „Publiczne punkty dostępu do Internetu wyszły z mody?” W dyskusji wezmą udział przedstawiciele różnych sieci PIAP, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej i organizacji pozarządowych. Jej podstawę stanowić będzie raport na temat stanu sieci PIAP przygotowany przez FRSI. Liczymy na to, że efektem warsztatu będą rekomendacje dla władz samorządowych i administracji rządowej dotyczące pełnego wykorzystania sieci PIAP w lokalnej, regionalnej i krajowej „agendzie cyfrowej”. Relacja

Szczegółowy program warsztatu

Moderator: Jacek Królikowski - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

II. NIE MA DARMOWEGO INTERNETU: KORZYŚCI Z SZEROKIEJ RURY

Najważniejsze dla inwestycji publicznych w sieć są kwestie… biznesowe. Czyli nie tylko koszty inwestycji, ale przede wszystkim koszty utrzymania sieci i przyszłych przychodów. Poza regulacjami Komisji Europejskiej na tym polu, określającymi zasady dopuszczalności interwencji podmiotów publicznych w rynek operatorów prywatnych,  niezbędne jest posłużenie się kalkulacją rynkową. Ugruntowana wiedza na ten temat potrzebna jest decydentom i praktykom samorządowym. Muszą oni zdawać sobie sprawę, że dzisiejsza decyzja o inwestycji w sieć może skutkować przez wiele lat wydatkami z pieniędzy publicznych na utrzymanie tej nowej infrastruktury. Konieczna jest zatem współpraca z sektorem prywatnym, ułożona według korzystnych dla obu stron reguł, a także korzystanie z doradztwa specjalistów. Warsztat poświęcony będzie tej tematyce.

Moderator: Dr Krzysztof Heller - InfoStrategia

Prezentacje:

Dyskusja z udziałem m.in.:

III. KOMPETENCJE CYFROWE POLAKÓW WARUNKIEM RACJONALNOŚCI INWESTYCJI W SIEĆ

Zaledwie 6 proc. Polaków po sześćdziesiątce, a 27 proc. w wieku 40-59 lat to Internauci. Poza światem cyfrowym pozostaje w Polsce jedna trzecia mieszkańców. To potencjalnie ogromny rynek, jedyna prawdziwa „rezerwa” klientów na usługi cyfrowe i dostępu do Internetu. Potencjał ten trzeba – wzorem innych krajów – uruchomić tworząc warunki do podnoszenia kompetencji cyfrowych w innowacyjny  i efektywny sposób, zrywający z dotychczasowymi – mało skutecznymi „metodami nauczania”. Relacja

Moderator: Radosław Oryszczyszyn - Uniwersytet w Białymstoku

Prezentacje:

Dyskusja z udziałem m.in.:

9:00
÷
11:00

Debata marszałkowska

JAK ZAPISAĆ WYZWANIA ROZWOJU „POLSKI CYFROWEJ” W AKTUALIZOWANYCH STRATEGIACH ROZWOJU REGIONALNEGO?

Strategiczna debata marszałków województw i członków zarządów województw oraz przedstawicieli urzędów marszałkowskich i wojewódzkich na temat miejsca działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w aktualizowanych właśnie strategiach rozwoju do roku 2020.

Wstęp tylko za zaproszeniami

Moderator: Dr Aleksander Tarkowski - członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Witold Latusek Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Debata z udziałem:

 • Anny Krzyżanowskiej - kierownika Działu "Ewaluacja i monitoring" w Dyrektoriacie Generalnym „Społeczeństwo Informacyjne i Media” Komisji Europejskiej  Mission Impossible: Planowanie strategiczne i adaptacja do ciągle nowych wyzwań
 • Magdaleny Gaj - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, przewodniczącej Międzyresortowego Zespołu do spraw Realizacji Programu "Polska cyfrowa"
 • Dr. Waldemara Sługockiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
11:00
÷
12:00

Dyskusyjny kocioł polityczny

CYFROWA WIZJA POLSKI: WERSJA POWYBORCZA ANNO DOMINI 2012

Wyzwania dla polskiej polityki
Debata na temat miejsca rozwoju społeczeństwa informacyjnego w powyborczych programach partii politycznych.

Moderatorzy: Igor Janke - Rzeczpospolita, Edwin Bendyk - Polityka

Z udziałem:

 • Grzegorza Napieralskiego - przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD)
 • Andrzeja Dudy - Prawo i Sprawiedliwość (PiS)
 • Zbigniewa Rynasiewicza - przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Platforma Obywatelska (PO)
 • Dariusza Bogdana - podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)
 • Jacka Pilcha - posła Polska Jest Najważniejsza
12:00
÷
13:30

II sesja plenarna

OTWARTY URZĄD 2.0 -  BAJKA  O  CZTEROGŁOWYM SMOKU CZY WSPÓŁCZESNE WYZWANIE?

Sesja poświęcona nowemu modelowi administracji publicznej opartemu na otwartym dostępie do zasobów informacyjnych i usług cyfrowych. Podczas sesji po raz pierwszy zostaną zaprezentowane szczegółowo plany rządu RP w tym zakresie.

Współorganizator: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska

Prowadzący: Dr inż. Kajetan Wojsyk - zastępca dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Dr Aleksander Tarkowski - członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów

W sesji udział wzięli:

12:00
÷
13:30

okrągły stół

SZKOŁA DLA CYFROWYCH UCZNIÓW – WYZWANIA DLA NAUCZYCIELI

Debata „Gazety Wyborczej” na temat uwarunkowań korzystania przez polskich nauczycieli z rozwiązań teleinformatycznych w procesie dydaktycznym.

Prowadzący: Aleksandra Pezda - Gazeta Wyborcza, Ryszard Stefanowski - Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej

W okrągłym stole udział wzięli:

 • Krystyna Szumilas - podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
 • Janusz Krupa - Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Urszula Augustyn - Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP
 • Dr Andrzej Hałasiewicz - Kancelaria Prezydenta RP
 • Prof. Łukasz Turski - Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Prof. Maciej Sysło - Uniwersytet Wrocławski, UMK w Toruniu, Rada ds. EIiM MEN
 • Lesław Tomczak - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu
 • Zdzisław Nowakowski - Rada ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej
 • Michał Jaworski - Microsoft Polska
 • Dr Krzysztof Kuźniak - VULCAN Sp. z o.o.
 • Dr Jan Polak – Apple Education Mentor
 • Michał Sołtan - Image Recording Solutions Sp. z o.o.
12:00
÷
13:30

Okrągły Stół Szerokopasmowy

Kolejne spotkanie na temat realizacji projektów budowy szerokopasmowego dostępu do Internetu organizowane przez Ministerstwo Infrastruktury.

13:30
÷
14:30
Lunch
14:30
÷
16:30

II warsztaty równoległe

INTELIGENTNE MIASTO  - KREATYWNY REGION: W POSZUKIWANIU  KLUCZA DO SKUTECZNYCH INWESTYCJI PUBLICZNYCH

Warsztaty prezentujące najważniejsze problemy skutecznego inwestowania w rozwiązania  teleinformatyczne dla rozwoju regionów i miast

IV. WIWISEKCJA E-USŁUG PUBLICZNYCH: ePUAP

Warsztat poświęcony rozwojowi Elektronicznej Platformy Usług Publicznych (ePUAP) i jej współdziałaniu z systemami urzędów samorządowych. Zaprezentowane zostaną m.in. wyniki testów dostępności platformy wykonanych w III dekadzie maja 2011r.

Moderator: Anna Siemek-Filuś - Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

Prezentacje:

Dyskusja z udziałem m.in.:

 • Dr. Zbigniewa Olejniczaka - Dyrektora Centrum Projektów Informatycznych MSWiA
 • Pawła Krawczyka - specjalisty ds. bezpieczeństwa IT
 • Mariusza Madejczyka – pełnomocnika Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji
 • Wojciecha Pelca - kierownika Oddziału Serwisów Informacyjnych, Urząd Miasta Poznania

V. MILIARDY NA INWESTYCJE TELEINFORMATYCZNE: CZY I JAK WYDAMY JE DO KOŃCA 2013 ROKU?

Poziom wykorzystania środków unijnych na projekty na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, w latach 2007-2013, niepokoi. Tak polskich ekspertów, jak i Komisję Europejską. Warsztat poświęcony będzie diagnozie sytuacji oraz wskazaniu sposobów rozwiązania najważniejszych problemów.

Moderator: Dr Józef Orzeł - prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”

Prezentacje:

Dyskusja z udziałem m.in.:

VI. W POSZUKIWANIU E-USŁUG: MIASTO I REGION JAKO USŁUGODAWCA

Warsztat ukazujący nowe podejścia do kreowania modeli świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną jako odpowiedź na niewydolność i nieskuteczność obecnego systemu ich świadczenia w Polsce. Inspiracje dla planistów strategii wdrożeń informatycznych w sektorze publicznym.

Moderator: Dr Dariusz Bogucki – ekspert PTI, Jarosław Kubacki – Urząd Miejski w Gdańsku

Prezentacje:

Warsztat z udziałem m.in.:

 • Dariusza Bogdana - podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
 • Krzysztofa Kucza - Sygnity SA
 • Piotra Absalona - sekretarza Urzędu Miasta Radlin
16:30
÷
18:00

III sesja plenarna

W PUŁAPCE KONTYNUACJI: CYFROWE WYZWANIA DLA POLITYKI PRZEŁOMU

Sesja strategiczna poświęcona planowaniu przyszłości „cyfrowej Polski". Nowe priorytety i modele działania w perspektywie 2011-2020.

Prowadzący: Andrzej Galik - Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Michał Jaworski - Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

W sesji udział wzięli:

18:00

÷
19:00

Dyskusja strategiczna

KOSMOS ODPOWIEDZIALNOŚCI
Czy wiemy jaką rzeczywistość cyfrową chcemy wykreować w Polsce w latach 2012-2020?

Już wkrótce podejmować będziemy decyzje o wytypowaniu najważniejszych projektów do realizacji przy wsparciu środków funduszy europejskich w latach 2014-2020. Zawrzemy je w programach operacyjnych – rządowych i wojewódzkich. Jakie inicjatywy powinniśmy uznać za priorytetowe? Czego już nie powinniśmy wspierać środkami publicznymi, a co powinno zostać wpisane na listę priorytetów? Czego nauczyliśmy się w ostatnich latach na temat inwestowania w e-rozwój?

Moderator: Krzysztof Głomb - Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"

W dyskusji udział wzięli:

 • Prof. Łukasz Turski - Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Katedra Fizyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dr Andrzej Hałasiewicz - Kancelaria Prezydenta RP
 • Krzysztof Król – Polska Izba Teleinformatyki i Telekomunikacji
20:00 WIECZÓR GÓRALSKI na Polanie Rogoźniczańskiej

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Moderatorzy: Igor Janke (Rzeczpospolita), Edwin Bendyk (Polityka)

Z udziałem:

· Grzegorza Napieralskiego - przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD)

· Joanny Kluzik- Rostkowskiej - przewodniczącej partii Polska Jest Najważniejsza (PJN)

· Janusza Piechocińskiego – posła Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL)

· Prof. Danuta Hübner – posłanka do Parlamentu Europejskiego (PO)

logo SMWI

Biuro Organizacyjne:
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A
tel. +48 14 628 42 10, 688 80 12, fax +48 14 628 43 11
email: konferencja@mwi.pl, http://www.mwi.pl

konferencje: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997