15 Konferencja "Miasta w Internecie", Zakopane 15-17 czerwca 2011r., Hotel Mercure Karprowy, hasło przewodnie: "POLSKA AGENDA CYFROWA 2015, KOMPETENCJE - KREATYWNOŚĆ - KOOPERACJA"

Publiczne punkty dostępu do internetu wyszły z mody?

SALA ORNAK

Idea warsztatu

W ostatnich latach wydano kilkaset milionów z publicznych pieniędzy na tworzenie sieci PIAP oferujących różne formy dostępu do informacji i edukacji. Czy potencjał tych sieci jest dostatecznie wykorzystywany w realizacji krajowych i regionalnych i lokalnych polityk w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego? Czy są one dostrzegane, jako ważne narzędzi a w działaniach na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu? Czy są brane pod uwagę przez gminy, powiaty i województwa jako miejsca edukacji nieformalnej, realizujące postulat uczenia się przez całe życie? Co więcej, czy punkty te tworzą jeszcze sieć? Czy maja one swoje centra, źródła inspiracji, czy otrzymują jakieś zewnętrzne wsparcie, czy zapewniają komunikację i wymianę dobrych praktyk? Odpowiedzi na te pytania chcielibyśmy poszukiwać w trakcie warsztatu Publiczne punkty dostępu do Internetu wyszły z mody?” W dyskusji wezmą udział, między innymi, przedstawiciele różnych sieci PIAP, bibliotek publicznych, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Jej podstawę stanowić będzie raport na temat stanu sieci PIAP przygotowany przez FRSI. Liczymy na to, że efektem warsztatu będą rekomendacje dla władz samorządowych i administracji rządowej dotyczące pełnego wykorzystania sieci PIAP w lokalnych, regionalnych i krajowych politykach związanych z aktywizacją społeczną i zawodową, edukacją (w tym edukacja cyfrową), e-administracją, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego itp.

Cele warsztatu:

 • Opisanie potencjału istniejących sieci PIAP i ich możliwego wkładu do lokalnej, regionalnej i krajowej agendy cyfrowej.

 • Określenie, jakie działania powinny zostać podjęte, na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym, by ten potencjał wzmocnić.

 • Omówienie możliwości i zakresu ewentualnej współpracy podmiotów zainteresowanych podjęciem działań na rzecz rozwoju sieci PIAP w Polsce.

 • Wykorzystanie zebranej wiedzy do działań rzeczniczych przez zainteresowane tym podmioty.

Przebieg warsztatu

Moderator: Jacek Królikowski (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego)

 1. Przedstawienie się uczestników warsztatu. Przedstawienie celów i przebiegu warsztatu przez moderatora – 5 min.

 2. Prezentacja wyników badań jakościowych – Michał Danielewicz (Fundacja Projekt: Polska) – 20 min

 3. Pytania do badaczy / Dyskusja (skupienie się na jak najlepszym zrozumieniu przedstawionych wyników badań oraz przedstawieniu ewentualnych uwag / komentarzy) – 15 min.

 4. Dyskusja w trzech podgrupach – 45 min.

Podgrupa 1 – Uczestnicy dyskutują nad następującymi pytaniami:

 • W jaki sposób PIAP mogą przyczynić się do realizacji lokalnych polityk związanych z aktywizacją społeczną i zawodową, edukacją (w tym edukacja cyfrową), e-administracją, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego itp.?
 • Co trzeba zrobić, by wzmocnić potencjał PIAP możliwy do wykorzystania w realizacji lokalnych strategii rozwoju?

Moderator: Jacek Pietrusiak (Fundacja Wspomagania Wsi)

Podgrupa 2 – Uczestnicy dyskutują nad następującymi pytaniami:

 • W jaki sposób PIAP mogą przyczynić się do realizacji regionalnych polityk związanych z aktywizacją społeczną i zawodową, edukacją (w tym edukacja cyfrową), e-administracją, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego itp.
 • Co trzeba zrobić, by wzmocnić potencjał PIAP możliwy do wykorzystania w realizacji polityk rozwoju regionalnego?

Moderator: Paweł Makowiecki (Instytut Odpowiedzialnego Biznesu)

Podgrupa 3 – Uczestnicy dyskutują nad następującymi pytaniami:

 • W jaki sposób PIAP mogą przyczynić się do realizacji krajowych polityk związanych z aktywizacją społeczną i zawodową, edukacją (w tym edukacja cyfrową), e-administracją, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego itp.?
 • Co trzeba zrobić, by wzmocnić potencjał PIAP możliwy do wykorzystania w realizacji polityk krajowych?

Moderator: Bartosz Mioduszewski (Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnych Ruchowo)

5. Przedstawienie przez moderatorów podgrup głównych wniosków z dyskusji – 15 min.

 

Role moderatorów trzech podgrup

 • Moderowanie dyskusji

 • Zapisanie opinii, pomysłów, idei wyrażanych podczas dyskusji w podgrupach

 • Spotkanie się z moderatorem warsztatu 16 czerwca w godz. 10.00 – 11.30 w celu finalnego zredagowania wniosków z dyskusji w podgrupach

 

Materiały dla uczestników

Uczestnicy otrzymają na kilka dni przed warsztatem elektroniczną wersję prezentacji wyników badań, w trakcie warsztatu wersję papierową.

logo SMWI

Biuro Organizacyjne:
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A
tel. +48 14 628 42 10, 688 80 12, fax +48 14 628 43 11
email: konferencja@mwi.pl, http://www.mwi.pl

konferencje: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997