15 Konferencja "Miasta w Internecie", Zakopane 15-17 czerwca 2011r., Hotel Mercure Karprowy, hasło przewodnie: "POLSKA AGENDA CYFROWA 2015, KOMPETENCJE - KREATYWNOŚĆ - KOOPERACJA"

Kompetencje cyfrowe Polaków warunkiem racjonalności inwestycji w sieć

Sprawozdanie z warsztatu

Pierwsze wystąpienie wygłosił dr Łukasz Arendt z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Z prezentacji pt. „E-umiejętności mieszkańców Mazowsza – gdzie poszukiwać przyczyn wykluczenia?” wynika, że kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa mazowieckiego są niskie, zarówno w odniesieniu do podstawowych, jak i zaawansowanych umiejętności korzystania z komputera i internetu. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na wykluczenie cyfrowe są wiek, miejsce zamieszkania (wieś i małe miasta) oraz niskie dochody.

Choć do udziału w Spisie Powszechnym przez internet nie wymagane są wysokie umiejętności, to – według danych przytoczonych przez dra Arendta  - dokonało tego tylko 12% Polaków (w tym wielu przy pomocy bliskich). Zdaniem dra Arendta, niskie kompetencje cyfrowe niewątpliwie wpływają na sytuację na rynku pracy tych osób, u których są one niewystarczające. Wpływ kompetencji cyfrowych na dobrobyt wymaga – jego zdaniem – pogłębionych badań. Uważa on, że konieczne jest wypracowanie modelu powiązań e-kompetencji z rozwojem gospodarczym i dobrobytem. Jest to wyzwanie, przed którym stoją obecnie socjologowie i ekonomiści zajmujący się tą tematyką.

Debata pokazała, że problemu wykluczenia cyfrowego nie należy jednak redukować wyłącznie do podstawowych lub zaawansowanych umiejętności korzystania z komputerów i internetu. Wykluczenie cyfrowe jest problemem złożonym z wielu czynników, od infrastrukturalnych po tkwiące na podłożu motywacji i czynników psychologicznych (leku, obaw, etc.). Z debaty wynika, że w przyszłości coraz więcej działań będzie prowadzonych w ramach walki z tymi ostatnimi czynnikami. W tym kierunku idzie program Polska Cyfrowa Równych Szans, gdzie nacisk kładzie się właśnie na problem kompetencyjny i motywacyjny.

Kolejny prelegent, dr Wojciech Winogrodzki z Północno-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej, postawił odważną tezę, że planując polityki publiczne największy nacisk należy położyć na doskonalenie kompetencji pracowników przedsiębiorstw oraz osoby zatrudnione w sektorze edukacji i nauki. Potwierdzają to jego badania, według których to właśnie tam tkwi luka kompetencyjna w zakresie e-umiejętności pracowników przedsiębiorstw, nauczycieli, naukowców. Jego zdaniem, kompetencje cyfrowe pracowników (w szczegości kadry zarządzającej) są ważniejsze od ogólnopolskich, powszechnych akcji zwiększania kompetencji cyfrowych tzw. „zwykłych obywateli”.

Dr Winogrodzki stwierdził też, że kluczową barierą w rozwoju kompetencji cyfrowych Polaków tak, by służyło to polskiej gospodarce, jest niska świadomość i wykształcenie w tym zakresie pracowników polskich uczelni. Powoduje to, że nie są oni przygotowani do odpowiedniego kształcenia studentów do odpowiedniego funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy. Co należy robić w tym zakresie? Po pierwsze dokonać rewizji programów nauczania w szkołach wszystkich szczebli, po drugie, doskonalić kompetencje e-biznesowe pracowników nauki, po trzecie zaś – wprowadzać innowacyjne rozwiązania w dydaktyce.

P. Maxymilian Bylicki z firmy Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. w swoim wystąpieniu stwierdził zaś, że myśląc o problemie kompetencji kluczowa jest rola wiedzy o potrzebach ludzi, którym dostarczamy rozwiązania. Jego zdaniem, potrzeba wyprzedza kompetencje. Mówiąc inaczej - najpierw czegoś potrzebujemy, a potem uczymy się, jak to robić. Do grupy osób 50+ nie da się dotrzeć przymusem. Sposobem jest uruchomienie korzyści, a jeszcze lepiej – przyjemności. Proponowane rozwiązania nie powinny wymagać wysokich kompetencji. Potrzebne są też rozwiązania, które minimalizują konieczność posiadania kompetencji cyfrowych, takie jak system ELDY.

Możliwości systemu ELDY zaprezentował p. Artur Skubera, reprezentujący firmę Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Jest to system operacyjny oferujące podstawowe funkcjonalności (poczta e-mail, komunikator, przeglądarka www, edytor tekstu, przeglądanie zdjęć), dedykowany szczególnie osobom starszym, posiadającym podstawowe, lub nie posiadających żadnych kompetencji cyfrowych, a jednocześnie umożliwiający zaspokajanie podstawowych potrzeb, takich jak komunikowanie z innymi, wyszukiwanie informacji, tworzenie prostych dokumentów tekstowych.

logo SMWI

Biuro Organizacyjne:
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A
tel. +48 14 628 42 10, 688 80 12, fax +48 14 628 43 11
email: konferencja@mwi.pl, http://www.mwi.pl

konferencje: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997